Polskie koleje nie należą, mówiąc najoględniej, do najbardziej punktualnych. Drobne opóźnienia są traktowane jak coś tak oczywistego, że statystyczny pasażer zdaje się ich czasami nie dostrzegać… Od lat poważnym problemem są warunki atmosferyczne. Śnieg i niskie temperatury regularnie spowalniają praktycznie wszystkie polskie pociągi. Z punktu widzenia pasażera jest to oczywiście poważna niedogodność. Dla pasażerów niepunktualny pociąg często wiąże się z poważnymi konsekwencjami… A opóźnienia niejednokrotnie sięgają nawet kilkudziesięciu minut (albo są jeszcze większe). W takiej sytuacji pasażerowie podlegają pewnej ochronie prawnej, mają bowiem prawo do rekompensaty. Sama kwota rekompensaty uzależniona jest od wielkości opóźnienia - im większe, tym większa rekompensata. Minimalna jej wysokość to 25 procent ceny biletu (jednorazowego) w przypadku gdy opóźnienie wynosi od 60 do 119 minut (czyli poniżej dwóch godzin). Przy czym, dość często przewoźnicy kwestionują zasadność zgłoszonych przez pasażerów reklamacji… 

Zgloszenie reklamacyjne bilet

Problematyka wypłat rekompensat z tytułu opóźnień pociągów regulowana jest obecnie przede wszystkim na poziomie prawa europejskiego. Zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym minimalna kwota rekompensaty wynosi 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 120 minut.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w myśl obowiązujących przepisów, przy obliczaniu danego opóźnienia nie uwzględnia się sytuacji, co do których przewoźnik może udowodnić, że zdarzyły się one (czyli doszło do opóźnienia pociągu) poza terytorium Unii Europejskiej, tj. na przykład na terenie Białorusi.

Jednak nie w przypadku każdego opóźnienia można otrzymać rekompensatę. Według regulacji obowiązujących w Polsce prawo do rekompensaty dotyczy pociągów dalekobieżnych takich jak: InterCity (IC), Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), interREGIO (IR), Twoje Linie Kolejowe (TLK), oraz w przypadku przejazdów międzynarodowych, pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Podkreślić należy również, że Polska wyłączyła prawo do rekompensat dla pociągów regionalnych, miejskich i podmiejskich.

Pasażer pociągu, który uległ opóźnieniu i w związku z tym chce domagać się od przewoźnika rekompensaty, powinien złożyć pisemną reklamację. W takiej sytuacji na ogół przewoźnik proponuje bon zniżkowy na kolejny bilet. Przy czym pasażer ma prawo zamiast takiego bonu zażądać wypłaty pieniężnej. W praktyce jednak zdecydowanie trudniej uzyskać od przewoźnika gratyfikację finansową niż bon zniżkowy…

Przewoźnik często próbuje również zwolnić się z odpowiedzialności za opóźnienie pociągu podając pogodę jako argument uzasadniający działanie siły wyższej, która ma wyłączać jego odpowiedzialność. Pogoda jednak nie zawsze jest usprawiedliwieniem. Wskazane wyżej regulacje unijne dopuszczają bowiem zwolnienie odpowiedzialności danego przewoźnika, jedynie w przypadku gdy opóźnienie pociągu, odwołanie pociągu bądź utrata połączenia są wynikiem okoliczności zewnętrznych, którym przewoźnik nie mógł zapobiec ani ich uniknąć (pomimo zastosowania niezbędnej w danej sytuacji staranności).
Taka interpretacja prawa do rekompensaty wynika również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ETS wyraźnie bowiem wskazuje, że pasażer może domagać się odszkodowania, nawet w przypadku gdy opóźnienie wynika z działania siły wyższej (Wyrok z dnia 26.09.2013 r. sygn. akt C-509/11).

Należy jednocześnie pamiętać, że niezależnie od przepisów obowiązujących na terytorium UE, polscy pasażerowie mogą dochodzić swoich praw do odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i przepisów ustawy – Prawo przewozowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 62 ust. 2 wskazanej ustawy „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego”. Przy czym aby domagać się odszkodowanie na tej podstawie prawnej, pasażer musi udowodnić stratę (szkodę) oraz jej wysokość. Nie wystarczy zatem sam fakt opóźnienia pociągu. Przy czym przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, w przypadku gdy opóźnienie pociągu (oraz szkoda) są wynikiem przyczyn całkowicie niezależnych (zdarzeń nadzwyczajnych) od przewoźnika, na powstanie których nie miał on wpływu oraz których nie mógł przewidzieć bądź których skutkom nie był w stanie zapobiec...
W świetle obowiązującego prawa, każdemu konsumentowi, który korzysta z usług podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (tj. zawierającemu z takim podmiotem określonej treści umowę), poprzez zakup określonego towaru, bądź zamówienie usługi, przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Najogólniej mówiąc, reklamacja przysługuje konsumentowi gdy zakupiony towar posiada wady (fizyczne bądź prawne) albo gdy zamówiona usługa nie została właściwie (należycie) wykonana.

prawa konsumenta
Prawo do reklamacji jest jednym z podstawowych praw konsumenta, jednocześnie wciąż jednak dość często traktowanym przez sprzedawców bardziej jako przywilej konsumencki niż rzeczywiste prawo. Dowodem na to niech będzie słynna informacja, nadal chętnie zamieszczana przez sprzedawców “po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się”. Tego typu ostrzeżenia niestety zniechęcają klientów do złożenia reklamacji wadliwego towaru… Należy jednak pamiętać, że są one niezgodne z ustawą i w związku z tym nieważne.

Najogólniej mówią, odpowiedzialność sprzedawcy (za towar lub usługę) dotyczy nie tylko tzw. ukrytych wad fabrycznych. Konsument może bowiem zareklamować swój zakup zawsze, gdy zakupiona rzecz nie nadaje się do tego, do czego powinna być używana (zgodnie ze swoim przeznaczeniem) bądź też posiada inne wady. W praktyce oznacza to np., że jeśli kupimy buty nieprzemakalne, które przy kontakcie z wodą zachowują się jak zwyczajne obuwie szmaciane, to możemy uznać, że złożenie reklamacji jest w pełni uzasadnione.

Reklamacja towaruŹródło zdjęcia: 123rf.comBiuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) zostało powołane w roku 1997 przez Związek Banków Polskich oraz banki w celu realnego zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony obrotu pieniężnego, a także zminimalizowania ryzyka kredytowego i skutecznego zapobiegania zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa.  

Baza danych prowadzona jest przez Biuro Informacji Kredytowej i zawiera kompletne informacje o kredytobiorcach. Oznacza to, że informacje zawarte w bazie obejmują nie tylko dane na temat tego jakie dana osoba posiada zobowiązania finansowe, ale również przewidywane daty obowiązku ich uregulowania. W bazie prowadzonej przez BIK odnotowywane są również skrupulatnie wszelkie opóźnienia, przerwy bądź inne problemy w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

wykreślenie z BIK
Najnowsze regulacje prawne znacząco ułatwiają osobom borykającym się z poważnymi problemami finansowymi uzyskanie upadłości konsumenckiej. Najogólniej mówiąc, głównym celem sądowego postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby fizycznej (konsumenta). Oddłużenie to polega w pierwszej kolejności na zaspokojeniu wierzycieli (w możliwym zakresie np. z majątku dłużnika) oraz umorzeniu części lub całości długów. Przepisy w tym zakresie zostały poważnie zmodyfikowane przez Ustawodawcę, tak aby ułatwić osobom rzeczywiście niewypłacalnym skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Przed najnowszymi zmianami problematykę upadłości konsumenckiej regulowała ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. poz. 1306).

Nowe zasady upadlosci konsumenckiej
Klauzule generalne to pojęcie, z którym bardzo często można spotkać się w praktyce. Ich istnienie to wynik przyjętej przez Ustawodawcę konstrukcji systemu prawnego. W wielu obowiązujących aktach prawnych można bowiem spotkać się z przepisami, które mają wyraźnie nieprecyzyjny charakter i tym samym wymagają, podczas oceny działań, zaniechań bądź po prostu podejmowaniu decyzji na ich podstawie, uwzględniania szeregu, dodatkowych pozaprawnych kryteriów. W taki sposób skonstruowane są właśnie klauzule generalne. Doskonałym przykładem przepisu, który posługuje się klauzulą generalną jest artykuł 5 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu, nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Oznacza to zatem, że każde działanie bądź zaniechanie, które jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa albo z zasadami współżycia społecznego nie jest uznawane za wykonywanie swojego prawa i w związku z tym nie może korzystać z prawnej ochrony.

prawo
Strona 1 z 2

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym wyjasniającym prawa i obowiązki konsumenta. Na stronie odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, przestać figurować w BIK i wyjść z pętli kredytowej oraz jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Pliki cookie ułatwiają przeglądanie naszej strony. Korzystając z naszej strony WWW, zgadzasz się, na używanie przez nas plików cookie..
Dalsze informacje Ok Odrzuć cookie