niedziela, 21 marzec 2021 15:47

Pojęcie strony oraz interesu prawnego w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Napisał
Oceń ten artykuł
(15 głosów)

Pojęcie strony postępowania administracyjnego uregulowane zostało w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny albo obowiązek. Z cytowanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika zatem, że legitymizacja strony oparta jest w postępowaniu administracyjnym na kryterium interesu prawnego. Kryterium to ma charakter materialnoprawny i opiera się na związku pomiędzy obowiązującym prawem a sferą indywidualnych praw i obowiązków osoby występującej do danego organu administracji publicznej. Inaczej mówiąc, interes prawny polega na tym, że dana osoba działa we własnym imieniu oraz dysponuje roszczeniem o zwolnienie jej z nałożonego obowiązku albo o przyznanie uprawnienia.

przepisy kodeksu prawa administracyjnegoŹródło: 123rf.com

 

Warto zaznaczyć, że pojęcie interesu prawnego należy traktować zawsze w kategoriach obiektywnych. Istnieje on zatem w sytuacji, gdy można powołać się na przepis, z którego da się wywieść określone prawa bądź obowiązki.

Z dokonanej wyżej analizy jednoznacznie wynika zatem, że nie ma legitymacji do występowania w charakterze strony osoba, która wywodzi swój interes prawny z okoliczności czy zdarzeń przewidywanych do osiągnięcia dopiero w przyszłości (Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r. I OSK 574/09).

Najogólniej mówiąc, jednostka ma zatem interes prawny, jeżeli istnieje obiektywne powiązanie pomiędzy przedmiotem postępowania a sytuacją prawną danej jednostki. Przy czym powiązanie to musi być rzeczywiste i czynić daną osobę zainteresowaną danym postępowaniem administracyjnym, a w konsekwencji czynić ją uprawnioną do udziału w postępowaniu (w charakterze strony).

Stwierdzenie interesu prawnego sprowadza się zatem do ustalenia związku pomiędzy sytuacją prawną danej osoby (podmiotu prawa) a normą materialnego prawa administracyjnego.

Interes prawny danego podmiotu oznacza wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego można domagać się podjęcia czynności organu administracyjnego w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby. Przy czym od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny. Interes faktyczny polega na tym, że jednostka jest bezpośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem danej sprawy administracyjnej,jednak nie ma możliwości wskazania przepisu prawa, który byłby podstawą dochodzonego roszczenia a zatem uprawniałby daną osobę do żądania podjęcia określonych czynności przez organ administracji publicznej.

Podsumowując, posiadanie przez daną osobę (dany podmiot) statusu strony nigdy nie zależy od subiektywnej oceny. Okoliczności danej sprawy muszą bowiem w nie budzący wątpliwości sposób wskazywać na przesłanki z art. 28 kpa (w tym tonie także Wyrok NSA  z 9.2.2010 r. I OSK 1035/09).

Należy ponadto podkreślić, że nie można mówić o naruszeniu interesu prawnego w sytuacji jedynie subiektywnego przekonania danej osoby o tym, że stan faktyczny jest dla niej niekorzystny, konieczne jest bowiem odwołanie się do przepisów prawa materialnego, które pozwolą na zakwalifikowanie interesu danego podmiotu jako interesu prawnego. Interes prawny określany jest zatem (przy rozstrzyganiu danej sprawy administracyjnej) jako kwalifikowany interes faktyczny (Wyrok WSA z dnia 28 maja 2010 r. II SA/Kr 105/10).

Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego z wszechobecnym bitem, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem problematykę kryptowalut, blockchaina, analizy finansowe i gospodarcze, porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Komentarze

Slazak — Interes prawny

Obecnie wygląda to tak że interes prawny mają wszystkie służby szczególnie do właścicieli restauracji i klubów fitness. Na szczęście tego "interesu" Sądy nie podzielają i kary za prowadzenie DG oddalają. Swoja drogą gdzie Konstytucja? Też zachorowała na grypę?
+2

Justis — Orzecznictwo

@Monika Zdarzenia przyszłe nie mogą stanowić podstawy w orzecznictwie: "Zdarzenia przyszłe i niepewne, a w szczególności przypuszczenia i twierdzenia o charakterze prognostycznym nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Mogą mieć oczywiście pewien wpływ na orzeczenie, ale wtedy powinny zostać uprawdopodobnione, zgodnie z zasadami logiki, dostępnej wiedzy i doświadczenia życiowego. Taki pogląd prezentowany jest w orzecznictwie (por: wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2018 r., I GSK 1757/18, Lex numer 2547673, wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2006 r., III SA/Wa 2937/06, Lex numer 306925, wyrok WSA w Opolu z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Op 251/12"

Monika — Wydarzenia zaszłe

Czyli wg wyroku NSA z dnia 16 lutego 2010 r. I OSK 574/09 analizować można tylko zdarzenia zaszłe?

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem